praktijkdomeinen

Algemeen : bijstand en vertegenwoordiging bij burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve problemen

Specialisaties

Kinderrechten en jeugdrecht: minderjarigen en hun rechten,               jeugddelinquentierecht, jeugdzorg, pleegzorg, adoptie.

Mensenrechten – grondrechten

Rechten van ouderen, erfrechtovereenkomsten, schenking, testament, volmacht, bewind.

Publiekrecht: overheidsaansprakelijkheid, welzijn-, zorg- en hulpverlening, procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Grondwettelijk Hof

Ambtenarenrecht en onderwijsrecht: benoemingen, evaluaties, bevordering, tuchtrecht         

Deontologie en Tuchtrecht in diverse beroepen  (ambtenaren, onderwijs, geneesheren, architecten, gerechtsvertalers-/tolken,   …….)

Onderwijsrecht: Betwistingen over examenresultaten en leerlingen tuchtrecht

Sociaal Zekerheidsrecht – OCMW – VAPH

Omgevingsrecht, omgevingsvergunningen, milieuverenigingen en milieuacties, milieumisdrijf, bouwmisdrijf, hinder en overlast

Burgerlijk recht: aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, contracten en verbintenissenrecht, erfrecht, burenhinder,  vastgoed huur/verkoop, asbestvervuiling, ….. 

Bouw- en aannemingsrecht

Ondernemingsrecht

Mediarecht